Regulation of the organization and operation of the parking system in Str. Tower no. 5

Regulation of organization and operation of the system parcare din Str. Turnului nr. 5 owned by CEETRUS ROMANIA S.R.L.

PREAMBUL

Prezentul Regulament stabilește regulile generale ce trebuie respectate de către toți conducătorii auto ce folosesc parcarea din Str. Turnului nr. 5 (denumită în cele ce urmează “Parcarea Turnului/Parcarea”), în scopul utilizarii cât mai eficiente a locurilor de parcare existente și a fluidizării traficului, deținută în proprietate de Ceetrus Romania S.R.L. (denumită în cele ce urmează “Proprietarul”).

Parcarea Turnului reprezintă o proprietate privată, iar accesul conducătorilor auto în interiorul acesteia se face numai în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere. Conform legislației rutiere aplicabile, Parcarea Turnului se clasifică și se încadrează în categoria drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, unde se aplică regulile de circulație prevazute de Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice (OUG nr.195/2002) și Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 

Anterior intrării în Parcare, conducătorul autovehiculului este obligat să citească Regulamentul aplicabil. Prin intrarea in Parcarea Turnului, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament, indicatoarele rutiere instalate, precum si tarifele aferente.

Aducerea la cunoștința publică a Regulamentului Parcării se face prin afișare: pe site-ul coresibusinesscampus.ro la intrarea în parcare (Extras din Regulament), și la automatele de plată (Extras din Regulament).

CAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE

Art. 1.1 În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate în acest sens, delimitate prin marcaje.

Art. 1.2. Fiecare conducator auto are obligatia sa parcheze corespunzator autovehiculul, astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.

Art. 1.3. Proprietarul își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta Parcării în care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Proprietarul.

Art. 1.4. Accesul în Parcarea Turnului se realizeaza prin solicitarea și obținerea tichetului de acces de la barierele special amenajate la fiecare punct de intrare. Părăsirea Parcării se realizează exclusiv în urma validării și achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de access.

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCTIONARE A PARCĂRII TURNULUI

Art. 2.1. Programul de functionare a Parcării Turnului  este următorul:

Luni – Duminica în intervalul 00.00-23.59 (non -stop).

Art. 2.2. Parcarea Turnului are un număr de 103 locuri de parcare. Numărul locurilor de parcare disponibile din cadrul acesteia vor fi afișate electronic la intrarea în Parcare. 

Art. 2.3. În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, Proprietarul poate restrictiona temporar accesul în incinta Parcării.

 

CAPITOLUL 3 – SISTEMUL DE PLATĂ. TARIFUL DE PARCARE ȘI REGULI APLICABILE

 Art. 3.1. Parcarea cu plată în spațiile special amenajate, prevăzute în prezentul Regulament, se bazează pe principiul tarifului orar.

Art. 3.2. Tariful orar aplicabil pentru parcare incude TVA și este următorul:

 

Luni – Duminica în intervalul 00:00 – 23:59 – 2 lei/h

 Art. 3.3. Tariful afișat este stabili pe oră întreagă și nu este fracționabil. Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă.

 Art. 3.4. După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează. Ieșirea din Parcare se va realiza în maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea tarifului. În caz contrar se va datora tariful pentru încă 1 oră de parcare.

 Art. 3.5. Tariful pentru parcare se achită în sistem de autotaxare, utilizând automatele de plată amplasate la intrarea în Parcare, cu folosirea unui card bancar. Nu sunt acceptată la plată monede sau bancnote.

Art. 3.6. În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării tichetului de access în parcare, se poate solicita eliberarea unui duplica, contra sumei de 50 de lei. Solicitarea de eliberare a unui tichet de parcare duplicat se poate face direct la aparatul de plata. Pentru urgente va rugam sa apelati numărul de telefon 0737466297. Achitarea contravalorii duplicatului nu exclude plata tarifului de parcare.

CAPITOLUL 4 – REGULILE DE TRAFIC SI PARCARE

Art. 4.1. Proprietarul își rezervă dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule în incinta Parcării Turnului, la latitudinea sa, cum ar fi, dar fără limitare, autovehiculelor cu gabarit depășit sau cu funcționalitate improprie utilizării acesteia etc.

Art. 4.2. Viteza maximă de deplasare în interiorul Parcării este de 5 km/h, limita de tonaj max. 3.5t, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală sau celor cu remorci cu 4 sau mai multe axe. 

Art. 4.3. Parcarea autovehiculelor este permisa numai în spațiile special amenajate in acest scop. 

Art. 4.4. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu disabilități vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ .  Persoanele cu disabilități care dețin cardul-legitimație au dreptul de a parca pe locurile special amenajate și marcate în acest sens.

Art. 4.5. În Parcarea Turnului este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă.

Art. 4.7. Proprietarul va asigura utilizatorilor parcarii conditii civilizate de parcare, respectiv curatarea si iluminarea corespunzatoare a locurilor de parcare. 

Art. 4.8. Parcarea este monitorizată prin camere vide de supraveghere. Acestea sunt destinate exclusiv pentru supravegherea fluxurilor de trafic. Înregistrarile video nu vor fi disponibile publicului dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor.

Art. 4.9. Proprietarul isi rezerva dreptul de a interzice accesul persoanelor/conducatorilor auto care nu respecte prevederile Regulamentului Parcarii;

Art. 4.10. Proprietarul nu raspunde de accidentele sau orice alte incidente suferite de utilizatorii parcarii/conducatorii autovehiculelor ca urmare a neatentiei, ca urmare a folosirii inadecvate (sau din orice alte motive) a barierelor ori a altor echipamente, instalatii sau alte asemenea apartinand Parcarii Turnului. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cât și a altor autovehicule, de conducătorii auto sau de alti utilizatori ai Parcării, vor fi suportate integarl de cei vinovați, cu excluderea vreunei răspunderi a Proprietarului.

Art. 4.11. In cazul in care un autovehicul este parcat necorespunzator, Proprietarul va apela la societati autorizate pentru ridicarea autovehiculului respectiv si remorcarea acestuia in spatii special amenajate in afara Parcarii Turnului. 

Art. 4.12. Distrugerea oricaror bunuri aflate in Parcarea Turnului atrage suportarea cuantumului daunelor provocate de persoana in cauza. 

CAPITOLUL 5 – OBLIGATIILE CONDUCATORULUI AUTO

Art. 5.1. Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate Regulamentul de functionare a Parcarii Turnului.

Art. 5.2. Eventualele avarii produse atat autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau instalatii de catre conducatorii auto, pe timpul deplasarii sau stationarii in incinta Parcarii  Turnului vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii Proprietarului.

Art. 5.3. La parcarea autovehiculelor, conducatorul auto este obligat sa isi asigure bunurile lasate in interiorul autovehiculului prin inchiderea usilor, capotelor motor si portbagajului, a geamurilor, trapei, busonului rezervor etc., Proprietarul  neraspunzand in niciun fel pentru securitatea acestora.

Art. 5.5. Conducatorii autovehiculelor si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor sunt obligati sa respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicatiile Proprietarului, fiind direct raspunzatori pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art. 5.6. Conducatorul autovehiculului si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor vor mentine curatenia la locul de parcare si nu vor depozita niciun fel de materiale in incinta parcarii, deseurile fiind aruncate in cosurile de gunoi instalate.

Art. 5.7. Conducătorii auto se obligă și acceptă următoarele:

 1. Să nu utilizeze Parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerșetoriei;
 2. Conducătorul auto are obligația să nu execute lucrări de intreținere sau reparații, lucrări de cosmetizare, lucrări de deszăpezire, aferente autovehiculelor, în cadrul Parcării;
 3. Să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale;
 4. Să nu campeze și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria acesteia;
 5. Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Proprietarului;
 6. Să nu intreprinda nimic de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât Parcarii  cât și utilizatorilor acesteia;
 7. Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe/obiecte periculoase;
 8. Să nu lase minorii nesupravegheați în Parcare sau în autovehiculele parcate;
 9. Să nu polueze cu substanțe inflamabile, periculoase;
 10. Conducătorii auto au obligația să nu lase la vedere, în autovehicule obiecte de valoare. Proprietarul nu răspunde de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc în Parcare;
 11. Să păstreze curățenia în cadrul Parcării și să arunce resturile în locurile special amenajate;
 12. Să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalți participanți la trafic;
 13. Să nu își testeze mașina în cadrul Parcării;
 14. Să nu deterioreze Parcarea, sau orice elemente/echipamente ale acesteia;
 15. Să parcheze în locurile special amenajate, fără a afecta dreptul la parcare al celorlalți utilizatori ai Parcării;
 16. Conducătorii auto au obligația să acorde atenţie semnificaţiei indicatoarelor instalate în perimetrul Parcarii și tuturor informaţiilor afişate.
 17. Conducatorul auto are obligația să respecte normele P.S.I. specifice, fiind direct răspunzator de eventualele prejudicii produse.

 

CAPITOLUL 6 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art. 6.1. Proprietarul nu are atributiuni de paza a autovehiculelor parcate in incinta Parcarii Turnului.

Art. 6.1. Proprietarul nu isi asuma in niciun fel responsabilitatea civila sau penala pentru orice paguba sau prejudiciu cauzat autovehiculelor, pentru bunurile, persoanele lasate in interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum si pentru orice fel de daune cauzate de ceilalti conducatori auto sau terte persoane, autovehiculelor aflate in parcare. Proprietarul nu are nicio responsabilitate dupa recuperarea tichetului de la conducatorul auto si iesirea autovehiculului din parcare.

CAPITOLUL 7 – PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Art. 7.1. Datele cu caracter personal colectate prin sistemul de camere de supraveghere video ce deservesc Parcarea Turnului, sunt imaginile video ce pot surprinde conducătorul auto și/sau numărul de înmatriculare al autoturismului.

 

Art. 7.2. Respectivele date sunt colectate în temeiul interesul legitim al Proprietarului de protejare a bunurilor, angajaților dar și a clienților săi. Imaginile video sunt stocate 30 de zile, și sunt necesare pentru asistarea autorităților în cazul apariției unui incident în cadrul Parcării Turnului.

 

Art. 7.3. Găzduirea datelor cu caracter personal are loc la sediul Proprietarului, pe un sistem de stocare ce poate fi accesat cu cont și parolă doar de către persoanele responsabile. Aceste persoane au fost instruite privind responsabilitățile lor și partajează datele cu autoritățile doar conform unei proceduri aprobată intern. Datele mai pot fi partajate cu NHOOD SERVICES ROMANIA S.R.L. ce acționează în calitate de persoană împuternicită pentru Ceetrus Romania SRL oferind servicii de intermediere închiriere, management al proprietății și coordonare a imobilelor, administrarea activelor, administrative și promovare și dezvoltare.

Art. 7.4. Înregistrările nu includ date audio, monitorizarea este in direct, nu se utilizează tehnologii de recunoaștere facială.

Art. 7.5. Drepturile persoanelor vizate cât și informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin sistemul de supraveghere video sunt disponibile în Notificarea de prelucrare a datelor cu caracter personal – Sisteme de camere de securitate, disponibilă la adresa dpo_romania@nhood.com . [VA1] 

 CAPITOLUL 7 – DISPOZITII FINALE

Art. 7.1. Proprietarul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament fara o notificare in prealabil.

 Ceetrus Romania S.R.L.

  _______________

Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal

Sistem de camere de securitate – 

Cine suntem

Ceetrus Romania S.R.L. este un dezvoltator imobiliar mixt.

Date personale pe care le prelucrăm

Ceetrus Romania S.R.L. este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs. prin intermediul sistemului de camere:

Imagine video ce vă poate surprinde pe dumneavoastră sau numărul de înmatriculare al autoturismului pe care îl conduceți.

De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs. personale pentru următoarele motive:

În interesul nostru legitim de a ne proteja bunurile, angajații dar și pe dumneavoastră ca client dorim să prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Imagine video stocată 30 de zile – avem nevoie de aceste informații pentru ca în caz de incident să putem asista autoritățile în eforturile de rezolvare a incidentului.

Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul filmărilor sunt prelucrate în cadrul companiei Ceetrus Romania S.R.L. situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc la punctul nostru de lucru din Brașov, Str. Turnului nr. 5, pe un sistem de stocare ce poate fi accesat cu cont și parolă doar de către persoanele responsabile.

Aceste persoane au fost instruite privind responsabilitățile lor și partajează datele cu autoritățile doar conform unei proceduri aprobată intern. 

Datele mai pot fi partajate cu NHOOD SERVICES ROMANIA S.R.L. ce acționează în calitate de persoană împuternicită pentru Ceetrus Romania S.R.L. oferind servicii de intermediere închiriere, management al proprietății și coordonare a imobilelor, administrarea activelor, administrative și promovare și dezvoltare.

Înregistrările nu includ date audio, monitorizarea este in direct, nu se utilizează tehnologii de recunoaștere facială.

 Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Datele din sistemul de stocare sunt păstrate pentru o perioadă de 30 de zile după care sunt distruse. Dacă există o solicitare de restricționare a prelucrării datele vor fi arhivate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Persoana vizată care a depus solicitarea de restricționare va fi informată înainte de ridicarea restricției.

Care sunt drepturile dvs?

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal aveți mai multe drepturi pe care vi le puteți exercita scriind un mail la dpo_romania@nhood.com .

Dreptul de acces la datele cu caracter personal – aveți dreptul să solicitați acces la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate în sistemul de stocare al organizației. Pentru acest lucru vă rugăm să ne indicați în solicitare data, ora aproximativă și magazinul în care ați fost filmat de sistemul de camere de securitate, precum și alte informații care să ne ajute la identificarea dumneavoastră. Veți primi o copie digitală a înregistrărilor dar în care imaginile cu alte persoane vizate precum și datele cu caracter personal ale altor persoane vor fi anonimizate.

Dreptul de rectificare, dreptul de ștergere al datelor cu caracter personal – după 30 de zile, termenul legal de răspuns, aceste date vor fi distruse automat dacă nu există alte solicitări ale autorităților competente.

Dreptul de restricționare al prelucrării datelor cu caracter personal – aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în special pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Pentru acest lucru vă rugăm să ne indicați în solicitare data, ora aproximativă și magazinul în care ați fost filmat de sistemul de camere de securitate, precum și alte informații care să ne ajute la identificarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră vor fi arhivate și vor fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru

Dreptul la opoziție – aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru acest lucru vă rugăm să ne contactați la dpo_romania@nhood.com .

Dreptul la portabilitatea datelor – acest drept nu se aplică pentru datele cu caracter personal prelucrate de către sistemul de camere de securitate.

Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la dpo_romania@nhood.com .

Dacă doriți să înaintați  o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail dpo_romania@nhood.com . Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. 

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.